!! Celebrate Alyia

חוגגים עליה בבית יהודית

 

!! Celebrate Alyia 

 

Wednesday, Nov 2 from 3:30 to 6:30 PM

 

Emek Refaim 12, Beit Yehudit