פסק דין
עתירה לביטול ההחלטה להגיש את תכנית מתאר מקומית  101-0178129 לקריאה (קובץ PDFׂ)